Kulturlandskapet etter tre stammers møte i Varanger

Et tverrfaglig dokumentasjons- og formidlingsprosjekt.

Initiativet til et samarbeidsprosjekt om kulturlandskapet i Varanger sprang ut av møter i det nasjonale nettverket for kulturlandskap. Tromsø museum – Universitetsmuseet, Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum og Varanger Samiske Museum har arbeidd sammen i et aktivt og tverrfaglig dokumentasjons- og formidlingsarbeid.Temaet er ressursbruken hos samer, kvener/norskfinner og nordmenn, og hvordan dette har bidratt til å forme landskapet i Varanger.

Formålet var at dokumentasjonsdelen skulle framskaffe ny kunnskap om landskapet i Varanger, og der man vektla å integrere sammenhengen mellom kulturhistorie, landskap og botanisk økologi. I formidlingsdelen av prosjektet var føremålet å nå publikum på tre måter: via stedspesifikke opplegg (natur-kulturstier i de aktuelle kulturlandskapene i Varanger), gjennom hefter som presenterer hver lokalitet og deres kultur- og naturspor, og gjennom formidlingsopplegg for skolen.

I 2005 gjennomførtes et forprosjekt, og på bakgrunn av dette ble det valt ut tre lokaliteter som representerer hhv. Kvensk/norskfinsk, samisk og norsk bosetning og ressursutnyttelse. Det ble så søkt om støtte til å gjennomføre selve dokumentasjons- og formidlingsprosjektet over en to- årsperiode.

Skallelv

Skallelv har vært regnet både som samisk, norsk og kvensk/ norskfinsk opp gjennom 1800- og 1900-tallet. Det er et populært fritidsområde, sommer som vinter, med fiske, bærplukking, hytter og turterreng. Innover i landskapet ligger Varangerhalvøya nasjonalpark.

I august 2010 var det åpning av en rundt 6- kilometer lang natur- og kultursti i og rundt Skallelv. Stien har 12 poster som formidler om både historie, kultur og natur. Den har et spesielt fokus på folks bruk av naturen og utmarka før i tida, da folk var helt avhengige av naturen for å klare seg. I prosjektet er folk frå Skallelv intervjuet om deres bruk av naturen og landskapet rundt bygda i nåtid og fortid. Til stien er det laga et eget hefte som tar opp same tema. For mer informasjon ta kontakt med Vadsø museum – Ruija kvenmuseum http://varangermuseum.no/no/vadso/

Bergebydalen

Bergbydalen har vært et sentralt ressursområde for folk i indre Varanger i årtusener. Her finnes omfattende spor etter villreinfangst, området har vært viktig for vedhogst, fiske, småviltfangst og bærplukking, samt et sentralt beiteområde for små- og storfe og tamrein. Før krigen var det en rekke utmarksslåtter i dalføret. I dag er det fremst et sentralt rekreasjonsområde. Varanger Samiske Museum har sammen med Idrettslaget Ilar rustet opp en seks kilometer lang sti gjennom Berbydalen fram til ILAR-gammen. Langs stien ligger dyregraver, gamle utmarksslåtter og gammetufter. Prosjektet har og dokumentert gamle samiske stedsnavn på strekningen og disse er skiltet. Stedsnavnen beskriver terreng, bruksområder, hvem som har brukt området og hva som har skjedd på stedet.

For mer informasjon ta kontakt med Varanger Samiske Museum

http://www.varjjat.org

Skilt over Bergebydalen

Ekkerøy

Den norske sida av tre stammers møte er representert av eksisterende natur- og kultursti på Ekkerøy. Stien er om lag 1,5 kilometer og inneholder stopp underveis med informasjon om natur, historie og kultur.

For mer informasjon ta kontakt med Vadsø museum – Ruija kvenmuseum