Skuledagar våren 2019

Skuledagar våren 2019

VELKOMNE PÅ MUSEET TIL VÅREN!

Me ser fram mot ein vår med mange innhaldsrike skuledagar her på museet. Me håpar mange av dykk vel å bruka ein dag (eller fleire) hjå oss! Her får de vårprogrammet frå De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.

FOLKETRU OG FOLKEMEDISIN (10., 11. og 12. april)
For ungdomsskulen og vidaregåande skule.
Utan dokter og dyrlege måtte forfedrane våre finna eigne lækjeråder for sjukdom både hjå folk og fe. Dei nytta planter og naturmedisin, men også magi og rein overtru. I dei gamle stovene kjem vi i den rette stemninga, og i folketru-utstillinga ser vi på svartebøker og andre magiske gjenstandar frå bygdene våre. Me snakkar også litt om framveksten av det offentlege helsevesenet på 1800-talet, og kva dette fekk å seie for folk sin kvardag.

VATN – DEN STERKASTE DRYKKEN (6., 7., 8. og 9. mai)
For grunnskulen og vidaregåande skule.
Denne skuledagen spenner frå dagleglivet til magien og verdspolitikken: Elevane ber vatn og vaskar klede, dei forskar og leitar etter liv i vatnet, og dei ser korleis vatnet driv bekkekverna og produserer elektrisitet. Vi kjem også innom magiske førestellingar om vatnet, og vass-situasjonen i verda.

EVENTYR, LEIK OG DYR (4., 5., 6., og 7. juni)
For småskulen og mellomsteget.
Vi høyrer eventyr framfor peisen, ser på dyra på museumsgarden, byggjer hytte med laftestokkane eller ser på trolla og leikar i Eventyrskogen. Dei som har tid, kan også sjå barneutstillinga eller gå på stylter. Ein triveleg skuledag i vakre omgjevnader!

ANDRE YNSKE?
De er sjølvsagt også velkomne på museet utanom dei utlyste skuledagane. Om dei oppsette dagane ikkje passar, prøver me så langt råd er å finna andre dagar. Og har de ynske om heilt andre tema enn me har sett opp, prøver me så langt råd er å laga opplegg etter dykkar ynske. Vi vil gjerne utvikla tilbodet vårt slik at det er mest mogeleg «matnyttig» og gjevande for gjestene våre, og de som er på skulen veit jo aller best kva de har bruk for.

MUSEUMSBESØK PÅ EIGA HAND
Om de ynskjer eit museumsbesøk på eiga hand, hjelper vi også gjerne til med framlegg til aktivitetar. Vi nemner særleg desse tilboda:
- Eventyrskogen: Her finn ein Bukkane Bruse, trollkjerringa med nasen i trestubben, Askeladden og og andre eventyrfigurar. Det er sjølvsagt spennande å leika seg i skogen, og på Eventyrplassen kan ein setja seg ned og lesa eventyr som ein finn i Eventyrkassa.
- Dei fire naturhistoriske løypene har ulike tema: Leik, kulturlandskap, nyttevekstar og vilt. Dei er sjølvinstruerande og greie å bruka på eiga hand. De kan også få eigne oppgåvesett til kvar av løypene.

- Sjå heimesida for meir informasjon om Naturløypene

- Laftestokkane: Med dei kan elevane byggja sine eigne hus og hytter. Dei kan brukast etter avtale, også utanom dei faste opplegga.
- Leikeplassane: Her er det sandkasse og stylter, vippe og sklie.
- Andre aktivitetar: Ved Indre Sogn-tunet kan de saga ved, bera vatn med vass-sele eller sjå på husdyra våre (frå slutten av mai). Vi har hestar og griser, sauer, kalvar og høner.
- Barneutstillingane finn de inne i hovudbygningen. Då oldemor var liti og Unge sogningar 2000 er svært aktuelle for skuleklassar, og her er det også høve til eigenaktivitet som å byggja med klossar, spela spel, leika i eventyrslottet, teikna eller liknande.

SKULEBESØKA ER GRATIS

Me minner til slutt om at dersom ikkje anna er opplyst, er alle skuleopplegga på museet gratis. Hugs å melda dykk på skuledagane i god tid, seinast ei veke på førehand. Fyrstemann til mølla får mala! Ring 40431747, eller send e-post til mari.sandvik@misf.museum.no

Ta elles kontakt om de har spørsmål eller vil ha fleire opplysningar. Følg med på heimesida vår, www.dhs.museum.no. Og blir de med i Facebook-gruppa vår, blir de til ei kvar tid oppdatert på det som skjer på museet!