Aktivitetar for borna

Aktivitetar for borna

Forutan ein "vanleg" leikeplass, med enkle leikeapparat, gamaldagse stylter, og ekte laftetømmer, slik at ein kan byggja seg eit eige tømmerhus, har museet ein flott naturleikeplass i skogen nedanfor hovudbygningen.

Her har vi lagt til rette for ulike former for leik i naturen. Ein kan klatra og huska, eller finna seg ein fredeleg plett for rolegare syslar. Det er spennande i skogen!

I tilknyting til naturleikeplassen er det også ei spennande naturleikeløype for borna!.
Les meir om naturløypene her

Har du lyst til å saga ved? Eller vil du gjerne prøva korleis det var å bera vatn medvass-sele? Dette er aktivitetar du kan få prøva på museet.Om du vil, kan du også hoppa i høyet i løa vår.

Museet har to spesialutstillingar for born og unge. Den eine heiter "Då oldemor var liti", og syner leiker og barneaktivitetar frå tidleg 1900-tal.Her kan borna også få prøva seg på ymse gamle spel og leiker.

Den andre utstillinga heiter "Unge sogningar 2000", vart laga av born i samband med tusenårsskiftet og syner kva born og unge omga seg med og dreiv med då.

Alt i alt gir utstillingane på museet eit breitt bilete av korleis sogningar har levd.

Naturløyper